Ανακαινίζοντας τα ηλεκτρολογικα του χώρου μας

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ηλεκτρική ανακαίνηση της οικιάς σας ή του επαγγελματικού σας χώρου.

Ανακαίνιση καταστήματος ηλεκτρολογικά

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε επαγγελματικούς χώρους διαφέρουν σε σχέση με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων κατοικίας καθότι υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις για την ηλεκτρολογική υποστήριξη ειδικών εγκαταστάσεων (επαγγελματικός φωτισμός, ημικεντρικός ή κεντρικός κλιματισμός, συστήματα εξαερισμού και αερισμού, ψυγεία και ψυκτικοί θάλαμοι, διάφορες επαγγελματικές συσκευές, ειδικά συστήματα ασφαλείας και συναγερμού, ειδικά τηλεφωνικά δίκτυα - δίκτυα μεταφοράς φωνής και δεδομένων (δίκτυα data δομημένης καλωδίωσης) κ.λ.π.

Πέραν τούτου οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε επαγγελματικούς χώρους πρέπει να διασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση και την μέγιστη ασφάλεια τόσο για την προστασία του κτιρίου και των άλλων εξοπλισμών που εξυπηρετούν την λειτουργία του όσο και των εργαζομένων και συναλλασσομένων σε αυτούς.